Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Governance en management
Governance en management

Governance en management

Sensire heeft een raad van toezicht en een raad van bestuur die met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden samenwerken voor een goed resultaat.

Wie zijn het?

De bestuursstructuur van Sensire voorziet in een raad van toezicht en een raad van bestuur. De bestuurders zijn de heer Maarten van Rixtel en mevrouw Renée Wilke.

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is vastgelegd in de statuten van de stichting en in de reglementen van de raad van toezicht en van de raad van bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • de heer Frits Verschoor (voorzitter)
  • mevrouw Astrid van der Valk (vice-voorzitter)
  • mevrouw Nynke Scherpbier (lid)
  • de heer Mark Elstgeest (lid)
  • mevrouw Astrid Veldhuizen (lid).

Onafhankelijk en deskundig

De raad van toezicht heeft tot taak, toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersonen die deel uitmaken van Stichting Sensire.

Ook heeft de raad van toezicht een belangrijke adviesrol richting de raad van bestuur van Sensire. De raad van toezicht handelt zoveel als mogelijk in het belang van alle stakeholders. Tot slot vervult de raad van toezicht de werkgeversfunctie richting de raad van bestuur.

Het reglement van de raad van toezicht voldoet aan de eisen die aan toezichthouders van zorginstellingen worden gesteld. Daarnaast staan conform het desbetreffende model van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorg (de NVTZ) onderwerpen beschreven op het gebied van haar positionering, de samenwerking met de raad van bestuur, informatievoorziening, evaluatie, verantwoording en gedragsregels. Het reglement is nauwkeurig afgestemd op de statuten van Sensire en de Governancecode Zorg 2017.

Geen van de toezichthouders heeft op enigerlei wijze een verbinding met Sensire, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad. De (neven)functies vormen naar het oordeel van de raad van toezicht geen belemmering voor het functioneren als lid van de raad.

De raad van toezicht ontving in 2018 voorafgaand aan haar vergaderingen een overzicht van de strategische onderwerpen die Sensire bezighouden, de financiële stand van zaken, de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s.

Op de hoogte blijven

De leden van de raad van toezicht zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorgsector. Ze volgen regelmatig scholingen en wonen congressen bij die veelal thema’s behandelen die voortvloeien uit het onderwerp ‘governance’.

De raad van toezicht evalueert elk jaar zijn eigen resultaten, prestaties en functioneren op het gebied van haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die in de statuten en het reglement raad van toezicht zijn vastgelegd.

Over de uitkomst is met de raad van bestuur gecommuniceerd. De evaluatie vond plaats met externe begeleiding en de uitkomsten dienen als leidraad voor het toezicht in het komende jaar.

Beleid bezoldiging bestuurders en toezichthouders Sensire

De bezoldiging van de bestuurders dienen vanuit maatschappelijk oogpunt goed te verantwoorden zijn. Daarom hanteert Sensire de bezoldigingsregels van de Wet normering topinkomens (WNT).

De bezoldiging van de raad van toezicht is gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorgsector en op de voornoemde WNT.

Formeel én informeel

Sensire legt elk jaar formeel verantwoording af in het jaarverslag. Voor de informele, maar niet minder belangrijke menselijke kant, geeft Sensire ook elk jaar een zogenoemde Terugblik uit. Deze vindt u hieronder.

Sensire is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Uw gift komt daarom in zijn geheel ten goede aan de zorg die Sensire biedt.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.