Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Medezeggenschap
Medezeggenschap

Medezeggenschap

Bij Sensire draait alles om een goede relatie tussen de bewoners, hun familie en onze medewerkers. De dialoog over: wat vindt u van het dagelijks wonen en leven? is de kern waar het om gaat. Sensire wil transformeren naar een organisatie waarbij het huis écht het huis van de bewoner en zijn naaste is, en dat betekent zeggenschap over het eigen wonen en leven.

Inspraak en verantwoordelijkheid

De bewoners en familie van Sensire hebben zeggenschap over de zorg en het leven bij Sensire. Op dit moment kent deze zeggenschap niet een vorm, maar verschillende vormen binnen de woningen. Dit komt door de transformatie waarin wij zitten, er vinden veranderingen plaats in zeggenschap. Dit ontstaat organisch op de woningen en is nergens hetzelfde. Er bestaan bewonersraden, een familieraad en huiskamergesprekken.

De bewonersraden komen op voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en van iedereen die gebruik maakt van de diensten van Sensire. Zij komen op voor de bewoners zodat ze fijn kunnen wonen. Binnen Den Ooiman in Doetinchem, waar vele soorten zorg samenkomen, is er een bewonersraad voor somatiek en één voor psychogeriatrie. In de bewonersraden zitten mensen die veelal geen directe relatie meer hebben met de bewoners van de woningen

Het huis van de bewoner

De huiskameroverleggen zijn ontstaan vanuit de visie dat het huis van de bewoner en zijn naaste is en iemand kan leven zoals hij wil. Ook is de bewoner gewoon nog een onderdeel van de maatschappij, zoals de dorp of de stad waar hij woont. Maar we hebben familie nodig om ervoor te zorgen dat iemand zijn gewone leven kan voortzetten in ongewone omstandigheden. En om samen verantwoordelijkheid te nemen is het belangrijk om voortdurend met elkaar in gesprek te zijn.

In de huiskameroverleggen bespreken betrokken familieleden van de bewoners van de huiskamers het dagelijks wonen en leven. Regelmatig sluiten medewerkers aan en soms ook vrijwilligers.

De huiskameroverleggen vinden plaats op de woningen (Pelgrimhof, De Heikant, De Lindenhof, Montferland en Hackforterhof) waarbij een spiegelgesprek is geweest en de transformatie is ingezet. Tijdens de spiegelgesprekken krijgen wij een spiegel voorgehouden door familie, zij geven aan hoe zij het wonen en leven ervaren. Medewerkers mogen daar alleen maar luisteren. Op veel plekken is het nog zoeken naar inhoud, frequentie en samenstelling. Het meest bijzondere is dat er mensen aan deelnemen die een directe relatie hebben met de bewoners. Hierdoor zie je grote betrokkenheid over de thema’s en ontstaat er ook eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Ook ontstaat er lotgenoten contact, nieuwe familieleden worden opgenomen in de huiskameroverleggen. Er is meer gevoel van een gezamenlijke gemeenschap

Veel goede ideeën vanuit de spiegelgesprekken en de bewoners- en familieraden zijn inmiddels al ingevoerd. Zo is er een schilderclub op de Pelgrim, organiseert familie activiteiten op De Heikant en werken teams steeds kleinschaliger en zoveel mogelijk per huiskamer. De bewoners- en familieraden zorgen ervoor dat familieleden en medewerkers zich echt verbonden, betrokken en verantwoordelijk voelen.

In de familieraad (op de woning De Heikant) worden de overstijgende thema’s van de gehele woning (vier huiskamers met in totaal 32 bewoners) besproken. En daarbij houdt men elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen per huiskamer, want deze zijn per huiskamer verschillend.

De Cliëntenraad

Vanuit elke bewonersraad is er één afgevaardigde naar de cliëntenraad Wonen met Zorg. De cliëntenraad Wonen met Zorg spreekt met de managers Wonen met Zorg over het beleid voor heel Wonen met Zorg. Vanuit de cliëntenraad Wonen met Zorg is er weer een afvaardiging naar de cliëntenraad Sensire.

Nu we de zeggenschap van bewoners herinrichten, willen we waken voor een vast systeem. Dus zijn we in gesprek met de bewonersraden, leden van de huiskameroverleggen en de cliëntenraad hoe wij vorm willen gaan geven aan de cliëntenraad Wonen met Zorg in de toekomst. Vragen die daarbij spelen zijn: Moeten daar mensen aan deelnemen die een directe relatie hebben met de bewoner? Of kunnen dat ook mensen zijn die zich betrokken voelen? Of kan dat een mix zijn? En hoe houd je de noodzakelijke verbinding?

Kijken door de ogen van de klant`

De Sensire-onderdelen Wonen met Zorg, Wijkzorg en Yunio hebben elk een eigen cliëntenraad waarin klanten, bewoners en naasten meepraten over zaken die binnen het eigen gebied spelen.

Zo hebben ze invloed op de zorgverlening ter plekke, maar bijvoorbeeld ook op de besteding van het huishoudelijke budget van een woonlocatie, of hoe de privacy is geregeld.

De centrale cliëntenraad is het overkoepelende orgaan van deze cliëntenraden en is namens de cliënten de gesprekspartner van de raad van bestuur van Sensire. Het gaat dan om onderwerpen die voor heel Sensire spelen, zoals het algemene beleid voor de afhandeling van klachten, de begroting en de jaarrekening.

Bij onderwerpen die voor afzonderlijke delen van de organisatie van belang zijn, wint de centrale cliëntenraad het advies in van de raad die ermee te maken heeft. De centrale cliëntenraad is samengesteld uit een financieel adviseur en de voorzitters met nog een lid van de verschillende cliëntenraden, geleid door een onafhankelijke voorzitter.

Door het huiskamer overleg leert familie elkaar beter kennen en ontstaat een natuurlijk ‘lotgenotencontact’. Men heeft steun aan elkaar en dat maakt ook dat verwanten zich meer thuis voelen en met meer plezier op bezoek komen.

Sensire wil dat de mensen die bij Sensire wonen, hun leven zo veel mogelijk voortzetten zoals zij dat altijd hebben geleefd. Het faciliteren van de constante dialoog tussen familie, medewerkers en vrijwilligers over welke bijdrage een ieder vanuit zijn of haar rol daaraan wil en kan leveren helpt daar enorm bij.

Vakmensen met een missie

Op 5 oktober 2017 is de Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (VAR) officieel geïnstalleerd. De leden van de VAR hebben in het afgelopen jaar hard gewerkt aan hun positie binnen de organisatie.

De VAR bestaat uit momenteel uit zes team- en wijkverpleegkundigen die samen met de bestuurder en alle andere zorgprofessionals, ‘van woonbegeleider tot wijkverpleegkundige’, als doel hebben om de kwaliteit van zorg bij Sensire naar een hoger plan te tillen. Alles wat daarmee te maken heeft, komt aan bod en is bespreekbaar.

Collega’s zijn de motor

Voor het overleg met de bestuurder heeft de VAR de input van medewerkers nodig. De zorgprofessional weet immers hoe het eraan toe gaat in de praktijk, bij de klant en bewoner. Die kunnen als geen ander vertellen waar ze tegen aan lopen, welke zaken in de uitvoering van hun functie belemmerend werken en vooral waar en hoe het beter kan.

Een eenvoudiger structuur

De Ondernemingsraad (OR) was jarenlang de plek waar Sensire de invloed van haar medewerkers zoveel mogelijk bundelde. Er was een zogenoemde strategische OR, ondersteund door een aantal kernteams die elk over een relevant onderwerp rapporteerden. Maar eigenlijk kunnen de klantlijnen dit prima zelf af.

Ze staan in goed contact met hun medewerkers en weten perfect wat er speelt op de onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Daarom is de structuur van de Ondernemingsraad aanzienlijk vereenvoudigd. Er is één OR ontstaan met elf leden, afkomstig uit verschillende delen van de organisatie:

  • Vijf leden werken in de klantlijnen, de zorg
  • Drie leden werken in ondersteunende diensten, zoals HR en bedrijfskunde
  • Drie leden hebben bij Sensire te maken met innovatie en marktontwikkeling

Nieuw beleid ontstaat in samenwerking

Via haar medewerkers beschikt Sensire over een geweldige verzameling kennis, deskundigheid en interesses. In een nooit stilstaande sector als de zorg is de participatie van medewerkers cruciaal om goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen, binnen en buiten Sensire.

Daarnaast beschikken we door de familieraden en cliëntenraden over een schat aan informatie en deskundigheid.

Beiden betrekken we waar mogelijk bij de ontwikkeling van nieuw beleid in werkgroepen. Zo werken leden van de cliëntenraad en verzorgenden bijvoorbeeld samen in werkgroepen over nieuwe domotica, facilitaire zaken en kwaliteitskader.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.