Kwaliteitsvenster
Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster

Gelukkig zijn, dat is wat mensen willen. Meer nog dan geld en succes of zelfs gezondheid. Wie iemands diepste wens wil begrijpen, stelt de vraag: “Wanneer zou u volmaakt gelukkig zijn?” Geluk komt van binnen, kun je niet maken. Maar eraan bijdragen dat iemand zich gelukkig voelt, dat is het mooiste dat er is. Voor velen was het ooit de reden om de zorg in te gaan: mensen een beetje gelukkiger maken.

Hier leest u hoe we in 2021 op zoek zijn gegaan naar meer ruimte als het gaat om vrijheid en regie, echt contact en versoepeling van de corona maatregelen op de momenten waar dan kon. Voor klanten en bewoners maar ook voor collega’s. Er ontstond meer vrijheid dankzij vaccinatie. Tegelijkertijd kregen we te maken andere varianten van het virus en met nieuwe besmettingen en schaalden we af tot aan code zwart. We zijn trots op de enorme veerkracht van onze zorgprofessionals en andere collega’s van Sensire, de medewerking van de klanten/ bewoners zelf en naasten en de flexibiliteit van vrijwilligers. Hierdoor ging de zorg altijd door. Door - waar dat kon - zorg uit te stellen of anders te organiseren met behulp van (digitale) hulpmiddelen. Wat we daarvan leerden biedt inzichten voor de toekomst waarin we te maken krijgen met een grotere zorgvraag en minder zorgprofessionals.

Ondanks dat corona een groot thema is van het afgelopen jaar, waren er ook andere belangrijke ontwikkelingen. ‘Leven zoals U wilt’ is vertaald in de nieuwe visie van Wonen met Zorg, de verdere harmonisatie van oud-Sutfene en Sensire op vele terreinen, en is het verpleegkundig meesterschap verder vorm gegeven. De mooie regionale samenwerkingsverbanden die de regionale gezondheidszorg ten goede komt en bestendigt voor de toekomst, hebben resultaat geboekt. Zoals u van ons gewend bent zijn we transparant in hoe we het doen, wat gaat goed en wat kan beter. Wij wensen u veel leesplezier!  

Laatste update: juni 2022

Onder 'aanvullende documenten' vindt u de volgende documenten:

  • het Kwaliteitsvenster Wonen met Zorg over 2021 (versie juni 2022) 
  • het Kwaliteitsplan Wonen met Zorg 2021
  • het Kwaliteitsvenster Zorg Thuis 2021

Inleiding: een nieuwe visie

Op 1 september 2020 zijn Sensire en Sutfene gefuseerd tot het nieuwe Sensire. Alle woonlocaties kwamen hierbij onder de klantlijn Wonen met Zorg te vallen. In eerste instantie nog met een Noord (oud-Sutfene/regio Zutphen-Lochem) en Zuid (oud-Sensire/regio Doetinchem) verdeling, maar gedurende het jaar steeds meer als één klantlijn. Behandeling & Revalidatie van beide fusiepartners is een aparte klantlijn geworden vanaf 1 januari 2021. Voor 2021 is door oud-Sutfene en oud-Sensire nog een eigen jaarplan opgesteld. Daarnaast waren functies en de organisatie in de woonlocaties nog niet op dezelfde manier ingericht, wat maakt dat dit in dit jaarverslag soms nog doorklinkt.

Het jaar 2021 stond voor Wonen met Zorg in het teken van integratie en harmonisatie. Harmonisatie van het functiehuis, dat begin 2022 zijn beslag kreeg, maar ook van procedures en werkwijzen, waarbij het uitgangspunt was: waar lopen we nu tegenaan?, daar beginnen we mee.

Het begon allemaal met het opstellen van een nieuwe visie voor Wonen met Zorg en zo is het Sensire adagium ‘Leven zoals u wilt’ samen opnieuw voor Wonen met Zorg geladen.

  • Wij bieden mensen een thuis wanneer dat op een andere plek of wijze niet meer mogelijk is. Een plek waar bewoners het eigen leven kunnen blijven leven, juist als dat minder vanzelfsprekend wordt.
  • Het eigen leven begint bij regie: wat kan iemand zelf? Hierbij gaan wij ervan uit dat familie, naasten en de samenleving volop aanwezig blijven in het leven van de bewoner. Wij zijn de onmisbare kracht op de achtergrond, de professionals die ervoor zorgen dat het gewone gewoon blijft in ongewone omstandigheden.
  • Welzijn geeft het leven waarde. Dat zit in kleine dagelijkse dingen, zoals persoonlijke aandacht voor eigen gewoonten. En in zin geven aan de dag: met activiteiten en ervaringen, binnen en buiten.
  • Vrijheid is een basisbehoefte. Daarom staan we pal voor de fysieke, spirituele en mentale vrijheid van elke bewoner, vanuit wederzijds respect. We gaan voor maximale vrijheid voor bewoners en hun partners, familie, en de wereld waarmee ze verbonden zijn.
  • Ons vak doet ertoe. We doen het samen, rondom de bewoner. En hoe verschillend we ook zijn, we hebben allemaal dezelfde rol. Wij zijn de gids voor bewoners en hun familie in een bijzondere wereld.

Bekijk de film over de nieuwe visie hier.

Er is een een Integratiekalender opgesteld waarin alle te harmoniseren onderwerpen in de tijd weggezet zijn. Begin september 2021 is er voor het eerst een gezamenlijke jaarplandag geweest voor alle regie- en seniorteamverpleegkundigen, teamcoördinatoren en -regisseurs en klantlijn staf om te komen tot een gezamenlijk jaarplan voor 2022. Voor velen een eerste kennismaking met elkaar en ook voor het eerst vaak ‘live’ in plaats van achter een beeldscherm.

Helaas bleef corona afgelopen jaar een grote impact hebben op het leven/werken zoals u/jij wilt. Wekelijks is gemonitord met het corona kernteam of en waar we konden versoepelen, maar bubbels van bewoners bleven lang nodig. De opleving van besmettingen bij bewoners en medewerkers in het laatste kwartaal maakte zelfs dat voor alle lopende projecten stevig op de rem getrapt moest worden om de ‘handen-aan-het-bed’ te kunnen blijven organiseren. Op enig moment met behulp van een crisis-pool om bij collega’s van andere locaties over en weer bij te springen. Niet alleen projecten zijn stilgezet, er is ook heel kritisch gekeken naar wat absoluut door moest gaan in de zorgverlening en wat eventueel afgeschaald kon worden.

In de moeilijke tijden zijn bewoners en diens naasten zo veel als mogelijk meegenomen en is de cliëntenraad betrokken geweest bij de dilemma’s die voorlagen. De mogelijkheid om hierbij moreel beraden in te zetten maakt dat keuzes op ethische en gestructureerde wijze zijn gemaakt. Ten allen tijde is voor ogen gebleven hoe we in de gegeven situatie de zorg en welzijn voor onze bewoners zo optimaal mogelijk hebben kunnen leveren.

In dit kwaliteitsverslag leggen we daarover verantwoording af.

Kwaliteitsverslag 2021

Bij Sensire geloven we dat de beste zorg tot stand komt in een goede relatie tussen onze bewoners, hun familie en onze medewerkers. Daarom polsen we doorlopend waar onze bewoners waarde aan hechten en wat beter kan door te vragen: Hoe vindt u dat het gaat? Dit vragen onze medewerkers die hen goed kennen bij voorkeur elke dag, maar dit doen we ook op andere manieren. 


Tevredenheid van de bewoners

Analoog aan onze klantbelofte heeft Sensire ook een medewerkerbelofte: ‘Werken zoals jij wilt’. In een organisatie die draait om een optimale relatie tussen klanten en medewerkers is het welzijn en werkgeluk van onze mensen van groot belang. 

Tevredenheid van de medewerkers

Vrijwilligers verzetten bergen werk en helpen het leven van onze bewoners mooier te maken. Hier leest u wat volgens hen beter kan en hoe we dat aanpakken.

Tevredenheid van de vrijwilligers

Bij Sensire draait alles om een goede relatie tussen de bewoners, hun familie en onze medewerkers. De dialoog over: wat vindt u van het dagelijks wonen en leven? is de kern waar het om gaat. Sensire wil transformeren naar een organisatie waarbij het huis écht het huis van de bewoner en zijn naaste is, en dat betekent zeggenschap over het eigen wonen en leven.

Zeggenschap

Leven zoals u wilt. Dat is de belofte die we aan bewoners doen, ondanks beperkingen. Met de regie waar het hoort: bij bewoners en naasten. Daarom blijven we graag goed met hen in gesprek. Toch kan het gebeuren dat zij niet tevreden helemaal tevreden zijn. Als er klachten zijn gaan we samen op zoek naar een passende oplossing.

Klachten

De zorg voor ouderen wordt steeds complexer en blijft mensenwerk. Dingen die misgaan, zijn voor Sensire altijd aanleiding om te kijken hoe we het beter zouden kunnen doen.

Incidenten

De kwaliteit van onze professionele verpleeghuiszorg is in verschillende thema’s uit te drukken. Elk thema zegt iets over een deel van het zorgproces.

Zorginhoudelijke indicatoren

De zorgsector kent een aantal certificaten en keurmerken die de professionaliteit en kwaliteit van de zorg bevestigen. Ze bestrijken het gehele werkgebied van Sensire.

Certificaten en keurmerken

Sensire heeft een raad van toezicht en een raad van bestuur die met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden samenwerken voor een goed resultaat.

Governance en management
Kwaliteit van zorg staat voor Sensire in het licht van en draait om positieve gezondheid. Het kwaliteitsbeleid van Sensire sluit aan bij dit gedachtegoed. In ons kwaliteitsmanagement- systeem is het meten, evalueren en verbeteren een continu proces. Hiervoor gebruiken we de uitkomsten vanuit diverse signalen, zoals indicatoren, klanttevredenheid, incidenten, interne en externe audits etc. Binnen Sensire en Wonen met Zorg heerst een cultuur waarin het zoeken naar kleine en grote verbetermogelijkheden vanzelfsprekend is.


Leren en verbeteren

In een samenleving waarin veel vragen leven over de zorg, is vertellen over hoe en met welke mensen wij werken in onze verpleeghuizen voor Sensire meer dan een wettelijke plicht.

Personele bezetting

Sensire zoekt en vindt voortdurend nieuwe oplossingen om bij te dragen aan een zo fijn mogelijk leven van onze klanten, ook als er intensieve zorg nodig is.

Innovatie